Legislație

I. Sprijin acordat familiilor cu venituri reduse

1. Ajutor social:

2. Ajutorul de încălzire:

  • Legea nr 226 / 2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie ;
  • Hotărârea nr. 1073 / 2021  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie ;
  • O.U.G. nr. 27 / 1996, republicată, privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia “Delta Dunării” ;
  • Ordonanța de urgență nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei “Delta Dunării” ;
  • Ordinul nr. 183-112-173-2022 pentru aprobarea procedurii şi termenelor de decontare a sumelor aferente schemei de compensare, a documentelor în baza cărora se realizează decontarea, precum şi a altor măsuri necesare aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării”.

II. Politici familiale

1. Alocaţia de stat pentru copii:

  • Legea nr 61 / 1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
  • Hotărârea Guvernului nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Alocaţia lunară de plasament:

3. Indemnizaţia pentru creşterea copilului:

  • O.UG. nr. 111/2010  privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare ;
  • H.G. Nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor ;
  • Ordinul Ministrului nr. 1474/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011.

4. Acordarea concediului și indemnizației de acomodare

  • Legea Nr. 273 din 2004 privind procedura adoptiei, cu modificările și completările ulterioare ;
  • Hotărârea Guvernului nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale.

Precizări referitoare la acordarea indemnizației lunare aferente concediului de acomodare acordat potrivit prevederilor Legii nr.273/2004 privind procedura adopției, republicată

III. Sprijin acordat persoanelor cu handicap

  • Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
  • HG 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare ;
  • Hotărârea Guvernului Nr. 1019/2018 din 20 decembrie 2018 privind aprobarea Procedurii de preluare de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, a personalului cu atribuţii în efectuarea plăţilor prestaţiilor sociale pentru persoanele cu handicap de la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a Procedurii de acordare a plăţilor, precum şi situaţiile de suspendare, modificare, încetare a dreptului la prestaţiile sociale pentru persoanele cu handicap, precum şi pentru modificarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012.

1. Drepturi acordate persoanelor cu handicap:

A. Drepturile de la art. 58 alin. (3) și alin. (4 ) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

2. Indemnizaţia lunară de hrană HIV/SIDA:

  • Legea nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, cu modificările şi completările ulterioare ;
  • Hotărârea Guvernului nr. 2108/2004 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA ;
  • Ordinul Ministrului nr. 223/2006 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite adulţilor şi copiilor infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA şi de control al utilizării de către cei în drept a acesteia .

3. Drepturi pentru familia sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav, accentuat ori mediu pe perioada în care îl are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere:

  • Drepturile de la art. 58 alin. (4 ) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

IV. Alte tipuri de beneficii de asistență socială

  • Decretul – Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificările și completările ulterioare ;
  • O.U.G. nr. 63/2022 (acordarea tichetelor sociale)  privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a  acestuia, cu modificările și completările ulterioare ;
  • H.G. nr. 1389 / 2022 privind aprobarea metodologiei de decontare a serviciilor de intervenţie psihologică şi psihoterapeutică şi modalităţile de înscriere în Programul naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 – “Din grijă pentru copii”, cu modificările și completările ulterioare.

1. Ajutorul de urgenţă (pentru familiile sau persoanele care se află în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi altor situaţii deosebite stabilite prin lege):

  • HG 782 / 2023 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor afectate de tragicul eveniment produs în data de 26 august 2023, în localitatea Crevedia, judeţul Dâmboviţa, cu modificările și completările ulterioare ;
  • HG 1155 / 2023 acordarea de ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor evacuate din Fâşia Gaza, cu modificările și completările ulterioare.

2. Ajutorul rambursabil pentru refugiaţi:

  • Legea nr. 122 / 2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare ;
  • Hotărârea Guvernului nr. 1251 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare ;
  • H.G. nr. 367 / 2022 privind stabilirea unor condiții de asigurare a protecției temporare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor, cu modificările și completările ulterioare.

3. Indemnizaţia lunară de hrană cuvenită persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu:

  • Legea nr. 302/2018 din 10 decembrie 2018 privind măsurile de control al tuberculozei;
  • H.G. nr. 884/2020 privind aprobarea cuantumului indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu;
  • Ordinul nr. 2087/1822/2020 pentru aprobarea Metodologiei şi a condiţiilor de acordare a indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu;
  • H.G. 429 / 2008 privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice, cu modificările și completările ulterioare.

V. Alte acte normative pe care le aplică Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială

VI. Acte normative privind finanțarea unor cheltuieli de investiții și reparații capitale

  • Hotărârea Guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale, cu modificările și completările ulterioare ;
  • Ordinul Ministrului nr. 2765/2012 privind aprobarea metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi de decontare a finanţării, cu modificările și completările ulterioare ;