Solicitare informații

ART. 1 din Legea nr. 544/2001 prevede:

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

HG Nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Legea nr. 109 din 25 aprilie 2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice

ART. 6 din Legea nr. 544/2001 prevede:

(1) Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public. 
(2) Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal. 
(3) Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente: 
     a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea; 
     b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public; 
     c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.

MODALITATEA DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITĂŢII SAU INSTITUŢIEI PUBLICE ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDERĂ VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINŢA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

Este reglementată în Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, şi în H.G. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, la capitolul SANCŢIUNI.

Potrivit acestor acte normative, persoana care consideră că i s-a încălcat dreptul de acces la informaţiile de interes public poate adresa reclamaţie administrativă conducătorului instituţiei, în termen de 30 de zile de la data la care a luat cunoştinţă refuzul explicit sau tacit de furnizare a datelor solicitate.

În urma cercetării administrative, în situaţia în care reclamaţia administrativă se consideră întemeiată, răspunsul se transmite persoanei reclamante în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate, cât şi sancţiunile disciplinare aplicate funcţionarului public responsabil.

Dacă solicitantul se consideră, în continuare, lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori instituţiei publice. Plângerea se adresează nu mai târziu de 30 de zile de la expirarea termenelor în care autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă la solicitarea informaţiilor de interes public, respectiv 10 zile sau, după caz, cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării (în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi urgenţa solicitării – art. 7 din Legea nr. 544/2001).

Actele normative menţionate pot fi vizualizate pe site-ul AJPIS Alba.

FORMULAR ONLINE SOLICITARE INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Cerere tip Reclamatie administrativa – model

  Numele și prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001

  Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială este doamna Mirela Cristea – Consilier juridic superior

  Telefon: 

  E-mail: ajpis.alba@mmanpis.ro

  Program de funcționare: Luni-Joi: 8:00 – 16:30, Vineri: 8:00 – 14:00

   Lista cu documentele de interes public

   • Actele normative care reglementeză organizarea și funcționarea Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială;
   • Structura organizatorică a AJPIS Alba;
   • Programul de funcționare;
   • Programul de audiențe al AJPIS Alba;
   • Conducerea AJPIS Alba;
   • Date de contact AJPIS Alba;
   • Buget din toate sursele de venituri;
   • Bilanțuri contabile;
   • Plăți efectuate de AJPIS Alba;
   • Veniturile salariale ale personalului AJPIS Alba;
   • Achiziții publice;
   • Declarațiile de avere și interese ale personalului AJPIS Alba;
   • Materiale informative elaborate de AJPIS Alba;
   • Actele normative din domeniul de activitate al AJPIS Alba;
   • Raportul anual de activitate.

   Sunt exceptate de la accesul liber al cetăţenilor următoarele informaţii (art. 12 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare):

   1. informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
   2. informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
   3. informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
   4. informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
   5. informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
   6. informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăruia dintre părţile implicate în proces;
   7. informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a clienţilor.

   Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi / sau gestionate potrivit legii, de Agenţia Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba

   • Planul anual de control;
   • Raportul anual de activitate al AJPIS Alba;
   • Rapoarte de activitate lunare;
   • Rapoarte tematice naționale;
   • Statistici privind numărul de beneficiari și plățile aferente;
   • Răspunsuri la petiții, interpelări, solicitări de informații de interes public;
   • Proceduri de sistem și proceduri operaționale specifice activității AJPIS Alba;
   • Planul anual de audit public intern;
   • Raportul anual al activităţii de audit public intern;
   • Documente în vederea angajării, încetării raporturilor de serviciu şi de muncă în agenţie, adeverinţe;
   • Comunicări referitoare la: încadrări, avansări, promovări, eliberări din funcţie, sancţionări, pensionări;
   • Răspunsuri la solicitările presei;
   • Comunicate de presă;
   • Materiale pentru site;
   • Buletin informativ întocmit conform art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
   • Raport anual privind implementarea Legii nr. 544/2001;
   • Registrul cuprinzând cererile şi răspunsurile la solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public.

   Raport L. 544/2001 2021

   Raport L. 544 an 2020

   Raport evaluare L. 52 2021